Team

HOWARD M. HIRSCH, AIA LEED AP HOWARD M. HIRSCH, AIA LEED AP PRINCIPAL
ANDREW MYREN, AIA ANDREW MYREN, AIA PRINCIPAL
RICHARD PARKS, AIA, ALA RICHARD PARKS, AIA, ALA PRINCIPAL
DAVID GENC, AIA DAVID GENC, AIA PRINCIPAL
PAUL HEYER PAUL HEYER SENIOR ASSOCIATE
BYUNG PARK BYUNG PARK SENIOR ASSOCIATE
CHRISTOS YIANNIAS CHRISTOS YIANNIAS SENIOR ASSOCIATE
YOSHIKI HATAKEYAMA YOSHIKI HATAKEYAMA ASSOCIATE
NICHOLAS J. NORMAN NICHOLAS J. NORMAN ASSOCIATE
CHRIS HAINER CHRIS HAINER ASSOCIATE
ELIZABETH KIVEL ELIZABETH KIVEL ARCHITECT
SARAH BARANOWSKI SARAH BARANOWSKI ARCHITECT
MUREWA OGUNTADE MUREWA OGUNTADE DESIGNER
MERITT FOREMAN MERITT FOREMAN ARCHITECT
KYU KIM KYU KIM DESIGNER